آکورد... ملودی... عکس...برای... گیتار http://giutaraco.mihanblog.com 2019-09-19T20:44:19+01:00 text/html 2011-01-26T20:08:04+01:00 giutaraco.mihanblog.com آرین آکورد آهنگ ای ایران (سرود ملی قبل از انقلاب ) http://giutaraco.mihanblog.com/post/12 <DIV id=news-id dir=rtl> <P style="TEXT-ALIGN: center">ای ایران</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">2/4&nbsp;یا 4/4</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><BR></P> <P style="TEXT-ALIGN: center">Em &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Am &nbsp; &nbsp; &nbsp; Cmaj7 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Em</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">ای ایران ای مرز پر گهر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ای خاکت سر چشمه ی هنر&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">Em&nbsp;&nbsp; Dm&nbsp;&nbsp; G &nbsp;&nbsp; Em F G&nbsp; &nbsp; &nbsp; Dm&nbsp; Em&nbsp; F&nbsp; Em&nbsp; Am&nbsp; Em</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">دور از تو اندیشه ی &nbsp;&nbsp; بدان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پاینده&nbsp;&nbsp;&nbsp; مانی&nbsp;&nbsp; و&nbsp;&nbsp; جاودان</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">Am&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dm6 &nbsp;&nbsp; &nbsp; Dm7 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Dm &nbsp; Em</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">ای&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">Em &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Dm&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Am</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">جان من فدای خاک پاک میهنم&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">Em&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Am &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Dm &nbsp; &nbsp; &nbsp; Em&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Am &nbsp; &nbsp; &nbsp; Dm</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">مهر تو چون شد ریشه ام&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دور از تو نیست اندیشه ام&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">Em &nbsp; &nbsp;&nbsp; G &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; F &nbsp; &nbsp;&nbsp; G &nbsp;&nbsp; Am &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; F &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; G &nbsp; &nbsp; &nbsp; Am &nbsp; Em &nbsp;&nbsp; G</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">در راه تو&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کی ارزشی دارد این جان ما &nbsp; &nbsp;&nbsp; پاینده باد خاک ایران ما </P></DIV> text/html 2011-01-26T20:05:08+01:00 giutaraco.mihanblog.com آرین آکورد یار دبستانی من http://giutaraco.mihanblog.com/post/11 <P>آکورد آهنگ یار دبستانی من</P> <P align=justify>E&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Am^Dm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Am<SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><BR></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">یار دبستانی من<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> با من و همراه منی</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">Am &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; G&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; F&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; E<SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><BR></SPAN></P> <P align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">چوب الف بر سرما<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">بغض من و </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">آه منی </SPAN></P> <P align=justify>E&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Am &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Am^Dm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Am<SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><BR></SPAN></P> <P align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">حک شده اسم من وتو<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">رو تن این تخته سیاه</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">Am&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; G&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; E</SPAN></P> <P align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ترکه بیداد و ستم<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">موند<A href="http://guitarmusic.blogfa.com/guitarmusic.blogfa.com">ه</A> هنوز </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">رو تن ما&nbsp;</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">C&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dm</SPAN></P> <P align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">دشت بی فرهنگی ما<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; </SPAN>هرزه تموم علفاش </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">Dm&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; AM &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C</P> <P align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">خوب اگه خوب، بد اگه بد<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">مرده دلای آدماش</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">C&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dm</SPAN></P> <P align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">دست من <A href="http://guitarmusic.blogfa.com/guitarmusic.blogfa.com">و</A> تو باید این<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; </SPAN>پرده ها رو پاره کنه</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">Dm&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; AM &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C</P> <P align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">کی می تونه جز من و تو<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN>&nbsp; </SPAN>درد ما رو چاره کنه </SPAN></P> <P align=justify>E&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Am^Dm&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Am<SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><BR></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">یار دبستانی من<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"> با من و همراه منی</SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">Am &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; G&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; F&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; E<SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><BR></SPAN></P> <P align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">چوب الف بر سرما<SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">بغض من و </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">آه منی </SPAN></P> text/html 2011-01-26T19:54:40+01:00 giutaraco.mihanblog.com آرین عکس http://giutaraco.mihanblog.com/post/10 <IMG src="http://www.payeganltd.com/nabimages/ngoodimages/_anitique_guitar.jpg"> text/html 2011-01-26T19:49:51+01:00 giutaraco.mihanblog.com آرین ملودی سلطان قلبها رو ریتم 8/6 http://giutaraco.mihanblog.com/post/9 <IMG src="http://topviolinist.persiangig.com/note/Irani/Soltan%20Ghalbha/Soltane-Ghalbha.jpg"> text/html 2011-01-26T19:46:34+01:00 giutaraco.mihanblog.com آرین ملودی اله ناز http://giutaraco.mihanblog.com/post/8 <IMG src="http://myviolin.persiangig.com/Note/new/Elahe_Naz.jpg"> text/html 2011-01-25T11:35:57+01:00 giutaraco.mihanblog.com آرین آكورد آهنگ نماز و روزه، حبیب http://giutaraco.mihanblog.com/post/7 ریتم:2/4<BR><BR> <META content=Word.Document name=ProgId> <META content="Microsoft Word 11" name=Generator> <META content="Microsoft Word 11" name=Originator><LINK href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CHamed%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml" rel=File-List> <STYLE> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"B Helal"; panose-1:0 0 4 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:178; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:24577 -2147483648 8 0 64 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; text-align:right; mso-pagination:widow-orphan; direction:rtl; unicode-bidi:embed; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </STYLE> <P class=MsoNormal dir=rtl><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: red">Am</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Helal'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: red">Dm</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Helal'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: red">G</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Helal'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: red">Am<?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P></O:P></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'B Helal'">مثل نماز و روزه عشقت توی خونمه</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt"><O:P></O:P></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red"><SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN>&nbsp;</SPAN>Am</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Helal'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">Dm</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Helal'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Helal'"><SPAN>&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">G</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Helal'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">Am</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red"><BR></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'B Helal'">عطر نفس های تو عزیز تر از جونمه</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt"><BR></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">Am</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Helal'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">Dm</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Helal'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">G</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Helal'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">Am</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red"><BR></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'B Helal'">کویر</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'B Helal'">تشنه ی تنم تو خواب بارون توست</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'B Helal'"><O:P></O:P></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">Am</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Helal'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">Dm</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Helal'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">G</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Helal'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">Am<BR></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'B Helal'">پرنده ی نگاه من اسیر چشمون توست</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt"><BR></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">Am</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Helal'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">F</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Helal'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">Am</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Helal'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">F</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red"><BR></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'B Helal'"><SPAN dir=rtl></SPAN>(</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'B Helal'">ببین</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'B Helal'">چه بی قرارم همش در انتظارم</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt"><O:P></O:P></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red"><SPAN>&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">Am</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Helal'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">G</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Helal'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">Am</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red"><BR></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'B Helal'">برای دیدن تو دیگه طاقت ندارم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN dir=ltr></SPAN>(</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'B Helal'"><SPAN dir=rtl></SPAN>2<O:P></O:P></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">Am</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Helal'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">Dm</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Helal'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">G</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Helal'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">Am</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red"><BR></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'B Helal'">مثل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'B Helal'">نماز و روزه عشقت توی خونمه<O:P></O:P></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">Am</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Helal'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN>&nbsp;</SPAN>Dm</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Helal'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">G</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Helal'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">Am<BR></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'B Helal'">عطر نفس های تو عزیز تر از جونمه</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt"><BR><SPAN style="COLOR: red">Am</SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Helal'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">Dm</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Helal'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">G</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Helal'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">Am</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red"><BR></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'B Helal'">کویر</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'B Helal'">تشنه ی تنم تو خواب بارون توست<O:P></O:P></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">Am</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Helal'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">Dm</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Helal'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">G</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Helal'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">Am</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red"><BR></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'B Helal'">پرنده ی نگاه من اسیر چشمون توست</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt"><BR></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">Am</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Helal'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">G<SPAN>&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red"><BR></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'B Helal'">سبد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'B Helal'">سبد گل عشق برات هدیه می ارم<O:P></O:P></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Helal'"><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">C</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Helal'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">G</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Helal'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN>&nbsp; </SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">Am</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red"><BR></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'B Helal'">چشم های عاشقم رو زیر پاهات می زارم</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt"><BR><SPAN style="COLOR: red">Am</SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Helal'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">G</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red"><BR></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'B Helal'">تو</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'B Helal'">شعر عاشقونه ای روی لبای خستم</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt"><O:P></O:P></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red"><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Helal'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">C</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red"> </SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Helal'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">G</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Helal'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red">Am<BR></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'B Helal'">امید پر کشیدنی واسه پرای بستم <O:P></O:P></SPAN></P><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'B Helal'">مثل نماز و روزه ...</SPAN> text/html 2011-01-25T11:32:52+01:00 giutaraco.mihanblog.com آرین آکورد آهنگ دیگه دیگه از میلاد و شرمون http://giutaraco.mihanblog.com/post/6 <P class=MsoNormal dir=rtl><SPAN lang=FA style="COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Koodak'"><FONT color=#000000>ریتم : 4/4</FONT></SPAN></P><SPAN lang=FA style="COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Koodak'"> <P class=MsoNormal dir=rtl><SPAN dir=ltr style="COLOR: red">Cm</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Koodak'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: red"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;</SPAN>Ab</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Koodak'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: red">Bb</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Koodak'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: red">Cm<?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P></O:P></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl><SPAN lang=FA style="COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Koodak'">تو یه شب بردی دلم با یک اشاره<O:P></O:P></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl><SPAN dir=ltr style="COLOR: red">Cm</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Koodak'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: red">Ab</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Koodak'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: red">Bb</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Koodak'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: red">Cm<O:P></O:P></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl><SPAN lang=FA style="COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Koodak'">تو گفتی یه روز میای پیشم دوباره<O:P></O:P></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl><SPAN dir=ltr style="COLOR: red">Ab</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Koodak'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN>&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: red">Fm</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Koodak'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN>&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: red">Ab</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Koodak'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: red">Bb</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Koodak'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: red">Eb</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Koodak'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><O:P></O:P></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl><SPAN lang=FA style="COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Koodak'">نه ه ه ه ه ه ه هنوزم عاشقم دل بیقراره ه ه<O:P></O:P></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl><SPAN dir=ltr style="COLOR: red">Bb</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Koodak'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: red">Cm <O:P></O:P></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl><SPAN lang=FA style="COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Koodak'">هنوزم عاشقم دل بیقراره<O:P></O:P></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl><SPAN dir=ltr style="COLOR: red">Cm</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Koodak'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: red">Gm<O:P></O:P></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl><SPAN lang=FA style="COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Koodak'">دیگه دیگه این دل می دونه<O:P></O:P></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl><SPAN dir=ltr style="COLOR: red">Cm</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Koodak'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: red">Gm<O:P></O:P></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl><SPAN lang=FA style="COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Koodak'">چرا چرا از تو می خونه<O:P></O:P></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl><SPAN dir=ltr style="COLOR: red">Ab<O:P></O:P></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl><SPAN lang=FA style="COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Koodak'">شده شده مثل دیوونه<O:P></O:P></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl><SPAN dir=ltr style="COLOR: red">Bb<O:P></O:P></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl><SPAN lang=FA style="COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Koodak'">بی تو بی تو تنها می مونه<O:P></O:P></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl><SPAN dir=ltr style="COLOR: red">Cm</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Koodak'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN>&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: red">Eb</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Koodak'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: red">Cm<O:P></O:P></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl><SPAN lang=FA style="COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Koodak'">بی تو میمیرم با تو جون می گیرم<O:P></O:P></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl><SPAN dir=ltr style="COLOR: red">Bb</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Koodak'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><O:P></O:P></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl><SPAN lang=FA style="COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Koodak'">در بند عشق تو تا ابد اسیرم<O:P></O:P></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl><SPAN dir=ltr style="COLOR: red">Cm</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Koodak'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN>&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: red">Eb</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Koodak'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: red">Cm <O:P></O:P></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl><SPAN lang=FA style="COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Koodak'">بی تو میمیرم با تو جون می گیرم<O:P></O:P></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl><SPAN dir=ltr style="COLOR: red">Bb</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Koodak'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: red">Gm</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: red; FONT-FAMILY: 'B Koodak'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: red">Cm<O:P></O:P></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl><SPAN lang=FA style="COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Koodak'">در بند عشق تو من اسیرم<O:P></O:P></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'B Koodak'"><O:P>&nbsp;</O:P></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl><SPAN lang=FA style="COLOR: white; FONT-FAMILY: 'B Koodak'">دیگه دیگه این دل ....</SPAN></P></SPAN> text/html 2011-01-25T11:21:33+01:00 giutaraco.mihanblog.com آرین آكورد آهنگ عطش از ابی http://giutaraco.mihanblog.com/post/5 <SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: white"> <P class=MsoNormal dir=rtl><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; COLOR: white"><FONT size=3><IMG src="http://anfitamin.persiangig.com/image/ebi.jpg"></FONT></P></SPAN></SPAN> text/html 2011-01-24T15:57:28+01:00 giutaraco.mihanblog.com آرین گیتار http://giutaraco.mihanblog.com/post/4 <IMG height=589 src="http://www.danbogosh.com/images/work/jdrf-product/Guitar-Poster.jpg" width=441> text/html 2011-01-24T15:55:27+01:00 giutaraco.mihanblog.com آرین یه آکورد جدید http://giutaraco.mihanblog.com/post/3 <IMG height=588 src="http://rohambakhshian.persiangig.com/roooooooo.JPG" width=984> text/html 2011-01-24T15:45:28+01:00 giutaraco.mihanblog.com آرین آکورد گل ارکیده http://giutaraco.mihanblog.com/post/2 <IMG height=589 src="http://itend.persiangig.ir/new%20pic/gole%20orkide.JPG" width=364> text/html 2011-01-23T13:36:41+01:00 giutaraco.mihanblog.com آرین آکورد آهنگ مدارا از شهرام شکوهی : http://giutaraco.mihanblog.com/post/1 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA">شهرام شکوهی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مدارا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ریتم 4/4 </SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: white">SPANISH</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: Tahoma"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#000000>&nbsp;<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#000000>&nbsp;<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><SPAN dir=ltr style="COLOR: white">G&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AM</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA">بیا با من مدارا کن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;که من مجنونم و مستم</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: white">F</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: white">C&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA">اگر از عاشقی پرسی&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;بدان دلتنگ آن هستم</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><SPAN dir=ltr style="COLOR: white">G&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AM</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA">بیا با من مدارا کن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;که من غمگین و دل خستم</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: white">F</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: white">C&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: white">Em</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA">اگر از درد من پرسی&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;بدان لب بر گفتگو بستم</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#000000>&nbsp;<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><SPAN dir=ltr style="COLOR: white">G&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AM</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA">بیا ازغم شکایت کن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;که من همدرد تو هستم</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: white">F</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: white">C&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: white">Em</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA">اگر از همدلی پرسی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بدان نازک دلی خستم</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><SPAN dir=ltr style="COLOR: white">G&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AM</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA">بیا از درد جکایت کن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; که من محتاج آن هستم</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: white">F</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: white">C&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: white">Am</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA">اگر از زخم دل پرسی &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;بدان مرهم بر آن بستم</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#000000>&nbsp;<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><SPAN dir=ltr style="COLOR: white">G&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AM</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: white">F</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: white"><SPAN dir=ltr></SPAN>&nbsp;Em</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA">{مجنونم و مستم&nbsp; به پای تو نشستم</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><SPAN dir=ltr style="COLOR: white">G&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AM</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: white">F</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA">ِ</SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: white">C</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA">آخر ز بدیهات بیچاره شکستم} (2)</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#000000>&nbsp;<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><SPAN dir=ltr style="COLOR: white">G&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AM</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA">برو راه وفا آموز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;که من بال سفر بستم</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: white">F</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: white">C&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: white">Em</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA">اگر از مقصدم پرسی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;بدان راه رها جستم</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><SPAN dir=ltr style="COLOR: white">G&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AM</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA">برو عشق از خدا آموز &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;که من دل را بر او بستم</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: white">F</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: white">C&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: white">Em</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA">اگرازعاقبت پرسی&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;بدان از دام تو جستم</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#000000>&nbsp;<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><SPAN dir=ltr style="COLOR: white">G&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AM</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: white">F</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: white"><SPAN dir=ltr></SPAN>&nbsp;Em</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA">مجنونم و مستم به پای تو نشستم</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><SPAN dir=ltr style="COLOR: white">G&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AM</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: white">F</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA">ِ</SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: white">C</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA">آخر ز بدیهات بیچاره شکستم</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#000000>&nbsp;<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><SPAN dir=ltr style="COLOR: white">G&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AM</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: white">F</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: white"><SPAN dir=ltr></SPAN>&nbsp;Em</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA">مجنونم و دستم به دامان تو بستم</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><SPAN dir=ltr style="COLOR: white">G&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AM</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: white">F</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="COLOR: white"><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>&nbsp;</SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA">ِ</SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: white">C</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA">هوشیار شدم اخر دام &nbsp;تو جستم</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#000000>&nbsp;<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><SPAN dir=ltr style="COLOR: white">G&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AM</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA">مجنون ........................</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: white">F</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: white">C&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA">............................مستم</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#000000>&nbsp;<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><SPAN dir=ltr style="COLOR: white">G&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AM</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA">عاشق .............................</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: white">F</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: white">C&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA">....................................</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 18pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#000000><SPAN lang=FA style="COLOR: white; mso-bidi-language: FA">عاشقم و خستم</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: white; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P>